ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9455

சுருக்கம்

Life-Threatening Event after Injection Laryngoplasty in a Patient Undergoing Chemotherapy: A Case Report

Seung Yeon Jeon1, Ah Ra Jung1*, Soo Jung Gong2, Ra Gyoung Yoon3

An 86-year-old woman with diffuse large B-cell lymphoma developed left vocal fold immobility with dysphonia and aspiration after six cycles of rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) therapy. The patient underwent injection laryngoplasty to prevent aspiration pneumonia approximately 5 h after the 7th cycle of chemotherapy. On the 3rd day after the procedure, she visited the emergency room with swelling of the anterior neck and dyspnea with stridor, which had gradually worsened since the previous day, and emergency hematoma removal was performed. On the 14th day after injection laryngoplasty, laryngeal examination performed to observe the vocal cord bruises revealed improvement of edema. Dyspnea and dysphonia observed before emergency surgery resolved completely one month after the operation. It is important to promptly evaluate patients with symptoms such as dyspnea and stridor after injection laryngoplasty and select a safe procedure time for patients receiving chemotherapy to avoid serious complications, such as hematomas.

Top