புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் பயன்பாடுகளின் அடிப்படைகளின் இதழ்

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் பயன்பாடுகளின் அடிப்படைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-4541

சுருக்கம்

Knowledge Acquisition Framework in Practice

Peter Kadar

The knowledge base of the distinct disciplines grows incrementally. A high variety of the knowledge acquisition (KA) techniques can be applied at specific domains. In this paper we introduce some KA practices related to historical watermills. The different methods complement each other, none of them is fully comprehensive (visual assessment, parts of former machines, personal inquiry, landscape check, markers, signals, geographic forms, etc.). We could set up new ontology categories on the categorization of these technical relicts. It demonstrates the applicability of these wide spread manners, so these methods are recommended also for other fields such as archeology or technical history.

Top