உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

சுருக்கம்

Is a Single Portion of Prophylactic Antibiotics Sufficient in Patients with Acute Non-Complicated Appendicitis?

Hassan Ghorbani*

Intense a ruptured appendix is perhaps the most well-known intense careful sicknesses and one in each 100,000 individuals is tainted with intense a ruptured appendix. Around two third (2/3) of patients are men and two third (2/3) of patients age from 15-44 years of age. In any case, anybody can be contaminated subverting the age.

Top