தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

சுருக்கம்

Intracochlear pressure before and after stapedotomy with new chamber stapes prosthesis- Monika Kwacz - Institute of Micromechanics and Photonics, Warsaw University of Technology

Monika Kwacz

Stapes prosthesis is a medical device that induces pressure wave in the cochlea and allows restoring hearing in patients with stapes otosclerosis. The postoperative hearing results are closely related to differential intracochlear pressure (DIP) between scala vestibuli (SV) and scala tympani (ST). Our new chamber stapes prosthesis (ChSP) has many advantages over currently used piston prosthesis. The design and functioning of the fluid-filled ChSP (Fig.1) mimics the natural stapes-vestibule interface, overcomes problems associated with length of piston prosthesis, and provides fluid volume displacement comparable to the normal ear.

Top