உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Injury and Disease in Former Collegiate Athletes

Kelly Brooks

Athletes undergo vigorous training in order to be successful in their sport. They must participate in more than the recommended amount of daily physical activity to reach a high level of competition. High levels of training can lead to high risk of injury in specific sports, which may lead to future disability and potential risk of chronic disease. The purpose of this review was to examine the incidence of injury in athletes in specific sports. There have been several studies that have tried to establish a link between future disease risk and prior athletic participation. Prior injury may play a role in the development of future disease. This review also examined the relationship between specific sports and future chronic disease risk. Results confirm that more research is needed in order to link injuries in early athletics with future chronic disease risk. Risk of osteoarthritis after joint injury in athletic competition is high in each study analyzed. This review may shed light into the risk carried in specific sports for injury, and serve as a starting place for future research into the risk of chronic disease in athletes with prior injuries.

Top