உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

சுருக்கம்

Inequalities Galore: A Girl with T1DM and Repeated Diabetic Ketoacidosis

Supriyo Mukherjee*

Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) is one of the most widespread chronic disease affecting children, and young adults International Diabetes Federation, (IDF). It is a heterogeneous disorder characterized by damage of pancreatic beta cells, terminating in absolute insulin deficiency. T1DM is a challenging illness and requires lifelong diabetes self-care which includes self-monitoring of blood glucose, daily multiple insulin injections, close monitoring of food intake, regular exercise, investigations, and visits to Health Care Professionals (HCPs). In addition, there are impending risks of hypoglycemia, weight gain, and complications. Genetic, metabolic, and environmental factors act together to precipitate the onset of the disease. The global incidence of T1DM in children and adolescent is rising with an estimated overall annual increase of approximately 3%. T1DM accounts for about 10% of all cases of diabetes, occurs most commonly in people of European descent. The lowest incidence has been found in Asia and Oceania. About 128,900 children (0-19) years are estimated to develop T1DM annually world-wide.

Top