ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேட்டிவ் மெடிசின்

ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேட்டிவ் மெடிசின்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1290

சுருக்கம்

Impact of Extracorporeal Membrane Oxygenation in Anesthesia & Critical Care

Quincy K. Tran

The Use of Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) has been exponentially increasing over the last decade and is currently thought about a saving treatment modality in essential care drugs. However, the requirement for medical education, training, and skill remains imperative. ECMO has historically been utilized in end-stage respiratory organ wellness and circulatory collapse, it's being adopted to be used in right failure, as a bridge to heart and respiratory organ transplantation, and as rescue medical care for infection and post-organ transplantation.

Top