எச்.ஐ.வி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எச்.ஐ.வி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-0805

சுருக்கம்

Immunological assay and arbitration inspection from single to multiple mycotoxins in agro-food

 Zhaowei Zhang and Peiwu L I

Multiplexed mycotoxins with strong carcinogenesis and toxicity are fatal threats in food and feed safety, and require highly sensitive and high-throughput detections greatly. Rapid immunoassay and arbitration detection methods play a critical role on two sides of one coin. In the rapid immunoassay, a series of high specific and high affinity monoclonal antibody, recombinant antibody and nano-body against aflatoxin B1 (AFB1), ochratoxin A (OTA), and zearalenone (ZEA), etc., were developed as the key recognition reagents  
Top