பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

சுருக்கம்

Iatrogenic Umbilical Endometrioma

Aga F

A case is presented of the rare phenomenon of iatrogenic umbilical endometrioma following Caesarean section in a 35 year old female, who presented with cramping pelvic pain associated with an abdominal mass, ten years following a Caesarean section.

Top