இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9837

சுருக்கம்

Hypothenar Patterns and Autism: A Dermatoglyphic Study

Biswarup Dey*, Diptendu Chatterjee, Piyali Das, Arup Ratan Bandyopadhyay

Dermatoglyphic traits are helpful as a low-cost prognosis tool for the early detection of autism. The present study is an attempt to understand the palmar dermatoglyphic variability in terms of the presence or absence of the hypothenar patterns on the palm of Autistic individuals from the (Linguistic group). Results demonstrated the significant (p<0.05) presence of hypothenar patterns among the 100 (67 males and 33 females) Autistic individuals compared to the unrelated 100 (55 males and 45 females) controls. The present study revealed that the presence of hypothenar patterns can also act as another prognostic criterion for the early detection of autism.

Top