ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: ISSN: 2157-7412

சுருக்கம்

Hereditary Breast Cancer in Moroccan Populations: BRCA1 & BRCA2 at the Glance

Hassan AIT Benhassou, Nadia Bouchoutrouch, Youssef Amar and Hassan Sefrioui

Breast cancer (BC) is worldwide the most frequent cancer in women. It is the leading cause of female cancer mortality and hence constitutes a serious public health problem throughout the world. Extensive population awareness campaigns should be in place in Morocco in order to avoid having patients with metastatic and late stage tumors.

Top