ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Hepatitis C: Virology, Transmission, Diagnosis, Treatment and Medication

Radhika Singh

Hepatitis C is an irresistible sickness brought about by the hepatitis C infection (HCV) that basically influences the liver; it is a kind of viral hepatitis. During the underlying contamination individuals frequently have gentle or no symptoms. Occasionally a fever, dull pee, stomach agony, and yellow touched skin occurs. The infection continues in the liver in about 75% to 85% of those at first infected. Early on on-going contamination regularly has no symptoms.

Top