ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

சுருக்கம்

Heavy Metal Ions Separation on Thin Layer of Impregnated Carbamide-Formaldehyde Polymer

Sarang S. Dhote, Lata Deshmukh and L. Paliwal

Various heavy metal ions such as Pb2+, Hg2+, Cd2+, Zn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Fe3+, UO2 2+, VO2+ and Bi3+ have been chromatographed on thin layer of carbamide-formaldehyde polymer impregnated with sodium diethyl- dithiocarbamate and its admixture with Na2 CO3 , NaCl, EDTA, H3 PO4 and NaOH. Common solvent namely acetone, benzene, carbon tetrachloride, methanol and ethanol have been used as mobile phases. Semiquantitative determination of Hg2+, Bi3+ and Ni2+ by visual comparison of color intensities on the TLC plates as well as by measurement of spot area was attempted.

Top