ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

சுருக்கம்

Graphene-Based Materials Used in as Stationary Phase for Chromatography: A Mini Review

Yang L*, Guo Xiao T, Yang J, Xu Z and Qin M

Graphene has fascinated the scientific community since its discovery. Graphene is a one atom thick planer sheet. Graphene exhibited great potential to be application in analytical chemistry due to its exceptional properties. Chromatography is a versatile, powerful separation and analysis technique. In this article, an overview of graphene and graphene-based materials used in stationary phase for gas chromatography, liquid chromatography and ion chromatography is presented. Detail separation fabrication methods and separation mechanisms, characteristic of graphene-based materials column was discussed in this article.

Top