ஜர்னல் ஆஃப் தியரிட்டிகல் & கம்ப்யூட்டேஷனல் சயின்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் தியரிட்டிகல் & கம்ப்யூட்டேஷனல் சயின்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-130X

சுருக்கம்

Genomics and Proteomics

Jay Muo*

Genomics and proteomics are closely-related fields. The main difference between genomics and proteomics is that genomics is the study of the entire set of genes in the genome of a cell whereas proteomics is the study of the entire set of proteins produced by the cell.

Top