பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்

பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-8798, 0976-156X

சுருக்கம்

FUNCTIONALLY GENERATED AMALGAM STOPS FOR SINGLE COMPLETE DENTURE: A CASE REPORT

Tulasikrishna Prasad, Lahari M, Manasa Chalapathi, Harika Y

Single complete denture opposing natural dentition is a common occurrence in clinical practice. Malposed, tipped or supraerupted teeth in the opposing arch is a perplexing problem in achieving a harmonious balanced occlusion in single complete denture patients . It is developed for stability of denture bases in relation to supporting structures during functional and parafunctional movements. Lack of occlusal balance may lead to denture instability, mucosal soreness, tissue changes and accelerated ridge resorptionThe single complete denture with a technique of occlusal refinement by functionally generated amalgam stops condensed in prepared resin teeth after initial balancing of the denture with semiadjustable articulator. This technique provides intimacy of contact in all excursions by carving the amalgam in plastic stage. Amalgam stops improve the efficiency of the resin teeth. Dentures fabricated using this technique require fewer and simpler post-insertion adjustment.

Top