உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Functional Capacity of Upper Limb after Stroke

Diagne Ngor Side, Mboup Fatou Diallo, Sy Amelie Ndeye Makarame, Lo Papa Ndiouga, Ba Seydina Ousmane, Tall Isseu, Diop Amadou Gallo

Objective: Functional capacities of stroke appear to be less compared those of the lower limb. We carried out a crosssectional, prospective study for assess functional capacities of paretic upper limb after stroke.

Methodology: Patients with Confirmed stroke, beyond 3 months, were included. Functional abilities assessed by the maximum number of index finger taps per minute (taping test), time to put in and take out 25 pegs (nine hole peg test) and the Franchay Arm Test. We retained a significant difference of 27 seconds (nine hole peg test), 28 shots (Taping test) between paretic and healthy side.

Results: 40 patients were included, with a mean age of 54 years. Sex ratio was 0.7. The grips, franchay arm test, taping test, nine hole peg test were normal in 60%, 55.5%, 20%, 25% respectively. Functional prognosis factors are ischemic stroke (p=0.003-0.02), weakness (p=0.000) and neglect (p=0.000).

Discussion and conclusion: Functional activities of the upper limb, after stroke are more pejorative on those requiring manual dexterity (nine hole peg test and taping test). Decreasing functional capacities of upper limb in stroke patients, beyond 6 months of evolution can be explain by worsening spasticity, discontinous rehabilitation and insufficiency of social and professional integration.

Top