ஜர்னல் ஆஃப் மாசுபாடு விளைவுகள் & கட்டுப்பாடு

ஜர்னல் ஆஃப் மாசுபாடு விளைவுகள் & கட்டுப்பாடு
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4397

சுருக்கம்

Full-Chain Design and Implementation of Integrated Organization for Haze Prevention and Control in China

Yanli Cheng and Joshua S. Fu

In recent years, China has been faced with an ever decreasing quality of their atmospheric environment. This paper focuses on the work of the Chinese government in combating air pollution and preventing smog. This paper also outlines the effects of airborne particulate matter on economy and health. The purpose is the global audiences will have a comprehensive understanding of the breadth and range of work of the Chinese government in context of environmental protection, haze prevention and control, and sustainable development.

Top