ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

சுருக்கம்

Evaluation of Gas Injection in the Horizontal Wells and Optimizing Oil Recovery Factor by Eclipse Software

Afshin Davarpanah

During the life of a producing oil field, several production stages are encountered. Initially, when a field is brought into production, oil flows naturally to the surface due to existing reservoir pressure in the primary phase. As reservoir pressure drops, water is typically injected to boost the pressure to displace the oil in the secondary phase. Lastly, the remaining oil can be recovered by a variety of means such as CO2 injection, natural gas miscible injection, and steam recovery in the final tertiary or enhanced oil recovery (EOR) phase. Nowadays, despite of new technologies in petroleum industries, the volume of oil and gas production in many oil fields are plummeted because most of the wells in Iran and other countries were being produced for several years. Hence, recovery factor was a reduction trend. Petroleum engineers due to their field studies and experimental evaluation wrapped up and showed that drilling wells in forms of horizontal, the contact of reservoir formation and production facilities were merely increased. Therefore, the recovery factor was rose gradually. In most of scenario’s injection, CO2 is the best gas compound that should be injected to the model. Thereby, the results that was received from the injection methods for taking appropriate results were be compromised. This comparison included gas continuous injection and using horizontal wells impact.

Top