பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்

பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-8798, 0976-156X

சுருக்கம்

Essential Anti-Infective Measures for Periodontal Surgical Operatories during COVID-19 Pandemic: A Periodontist's Perspective

Sharayu R Dhande

SARS-CoV-2 is known to cause severe life-threatening respiratory disease. The virus is known to reside in mucous membranes and it is transmitted through aerosols from saliva and the respiratory droplets. As a result, the elective care was deferred in most health care facilities and emergency care was continued vigilantly. Few stringent preventive measures undertaken for combating the brisking nature of coronavirus, have brought changes not only in the COVID outbreak but also the in the epidemiology of periodontal diseases, affecting the regular periodontal surgical practice. Many hospitals have been restructured to provide the best care to COVID patients, periodontists along with other healthcare professionals despite of their original specialties, have been serving COVID patients relentlessly on a regular basis. Therefore, a profound rearrangement of both in-patient and out-patient care. Advanced technologies in disinfection and newer disinfectants should be preferred in order to improve disinfection of surfaces in the dental operatories.

Top