குழந்தை மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள்

குழந்தை மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2385-4529

சுருக்கம்

Esophagitis dissecans associated with eosinophilic esophagitis in an adolescent

Marjorie-Anne R. Guerra, Elaheh Vahabnezhad, Eric Swanson, Bita V. Naini, Laura J. Wozniak

Esophagitis dissecans superficialis and eosinophilic esophagitis are distinct esophageal pathologies with characteristic clinical and histologic findings. Esophagitis dissecans superficialis is a rare finding on endoscopy consisting of the peeling of large fragments of esophageal mucosa. Histology shows sloughing of the epithelium and parakeratosis. Eosinophilic esophagitis is an allergic disease of the esophagus characterized by eosinophilic inflammation of the epithelium and symptoms of esophageal dysfunction. Both of these esophageal processes have been associated with other diseases, but there is no known association between them. We describe a case of esophagitis dissecans superficialis and eosinophilic esophagitis in an adolescent patient. To our knowledge, this is the first case describing an association between esophageal dissecans superficialis and eosinophilic esophagitis.

Top