ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9554

சுருக்கம்

Erythema Gyratum Repens Secondary to Acute Myeloblastic Leukemia

Alexandre Malek, Patrice-Eric Nasnas, Roy Nasnas

Erythema gyratum repens is a rare dermatologic manifestation of systemic diseases mainly secondary to neoplastic conditions. We report a case of an 80 year-old patient who was admitted to the hospital for prolonged fever, general status alteration, and pruritic skin lesion. He was known to have lymphoma in the past and current myelodysplastic syndrome. Physical examination revealed multiple, annular, rapidly growing erythematous plaques over the right thigh. Bone marrow aspirate and biopsy revealed Acute Myeloblastic Leukemia (AML). Diagnosis of Erythema Gyratum Repens (EGR) was made on clinical ground and it was secondary to AML after excluding others possible diagnosis.

Top
https://www.olimpbase.org/1937/