தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்

தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8731

சுருக்கம்

Epidemiological Survey of Bacterial Isolates from Drinking Water Samples in Ibadan North-East Local Government Area, Oyo State, Nigeria

J. Omololu-Aso, A. Fawole, O.O. Omololu-Aso, O. Adesunloro, K. Azeez

The survey was conducted to evaluate the bacterial isolates recovered from the drinking water sources obtained from Temidire, Oje area, Idi-Agbon/Beere area and OdoOsun area in Ibadan North-East local government area, Oyo State, Nigeria.

Ethical permissions were obtained, research questionnaires were administered to the residents of the study areas and sixteen water samples obtained from the areas were used for the analysis. Laboratory results were appropriately analyzed using conventional methods of isolating both Enterobacteriaceae and the other gram positive organisms as basis for generating inferences in the study.

All the examined water samples collected from the study areas were contaminated with at least one bacteria species and twelve (12) bacteria species were recovered from the samples, Salmonella typhi (20.4%) were the most frequent isolates followed by Staphylococcus aureus (14.0%), Escherichia coli (12.9%), Shigella dysenteriae (11.8%), Klebsiella pneumonia (8.6%), Proteus mirabilis (7.5%), Serratia marcescens (5.4%), Enterobacter aerogenes (5.4%), Shigella flexneri (4.3%), Staphylococcus epidermidis (4.3%), Pseudomonas aeruginosa (3.2%) while Vibrio cholerae were the least frequent bacteria isolates.

Unhygienic practices, inadequate education and knowledge about water safety issues were responsible for water borne diseases. Water safety education of the target population and enforcement of existing laws on environmental sanitation and hygiene as a basic preventive strategy is hereby recommended.

Top