தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்

தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8731

சுருக்கம்

Pseudomonas aeruginosa Associated With The Hospital Fomites In Ile-Ife, Osun State Nigeria.

Joseph Omololu-Aso, K. Aliu, Oluwaseun O. Omololu-Aso, Oluwagbenro Adesunloro

The aim of this study was to isolate, characterize and identify Pseudomonas aeruginosa from hospital fomites. A total of fifty samples were collected from door knobs/handles (10), stethoscopes (10), hospital rails (10), patient beddings (10) and sphygmomanometer (10) using sterile swab sticks at the Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals Complex (OAUTHC), Ile-ife, Osun-state. Samples were cultured on cetrimide agar and incubated at 37°C for 24 hrs. Pseudomonas aeruginosa were isolated and identified based on growth on cetrimide agar, gram’s reaction, and positive results for catalase, oxidase, citrate, Triple Sugar Iron (TSI), mannitol fermentation test and negative results for MRVP.

Eight Pseudomonas aeruginosa isolates were recovered out of sixteen presumptive Pseudomonads based on positive results on cetrimide agar. These comprised 3(37.5%) from door knobs/handles, 2 (25%) from stethoscopes, 2 (25%) from sphygmomanometer and 1 (12.5%) from hospital rails. Most of the Pseudomonas aeruginosa isolates were from door knobs/handles. The antibiotic susceptibility testing showed that all the 8(100%) isolates were 100% resistant to Chloramphenicol (CH), Amoxicillin (AM), Streptomycin (S) and Septrin (SXT). About 62.5% were resistant to Augmentin (AU) and 75% were resistant to Gentamycin (CN); and 62.5% susceptible to Sparfloxacin (SP) and Tarivid (OFX) and 75% susceptible to Ciprofloxacin (CPX) and Pefloxacin (PEF). Good hygiene methods are highly encouraged among health personnel to avoid cross-contamination on medical facilities.

Top