ஆன்டிவைரல்ஸ் & ஆன்டிரெட்ரோவைரல்ஸ் ஜர்னல்

ஆன்டிவைரல்ஸ் & ஆன்டிரெட்ரோவைரல்ஸ் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1948-5964

சுருக்கம்

In silico Analyses of Hepatitis B Virus Genotype E Strains from Treatment Naive Central African Patients Reveal Important Mutations in the Complete Genome

Giscard Wilfried Koyaweda, Rosaline Macharia, Juliette Rose Ongus, Eunice Machuka, Roger Pelle, Narcisse Patrice Komas*

Background: Hepatitis B Virus (HBV) remains a serious health problem despite the prevention and treatment measures currently implemented. There is little data on the molecular characterization of the strains circulating in the Central African Republic (CAR). Here, we sequenced the full-length genome of HBV isolated from CAR patients.

Methodology: The serum samples were collected at the Institut Pasteur de Bangui. The full-length viral genome was isolated and sequenced using the Sanger technique with four overlapping primers. Sequences were analyzed in silico for mutations and drug resistance using bioinformatics tools.

Results: Four full-length HBV genomes were successfully sequences. All four isolates belonged to genotype E and contained an rtI90L mutation in the Reverse Transcriptase (RT) functional domain A. One isolate harbored a nonsense mutation at the 3' end of the S-ORF leading to a premature stop codon and the production of short protein sequences for all three surface proteins (large, middle, and small surface antigens). In silico analysis showed that this same mutant isolate also carried an rtH234N mutation in the RT functional domain D which increases the binding energy and leads to reduced affinities for adefovir and tenofovir.

Conclusions: Hepatitis B genotype E is the major genotype circulating in the CAR. We identified a mutation in the RT gene of a CAR HBV strain and this mutation may be associated with drug resistance. Therefore, there is a need for further, in-depth investigation of HBV RT in the HBV strains in circulation in the CAR.

Top