உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Efficacy of Microperimetric Biofeedback after Retinal Detachment

Enzo Maria Vingolo, Francesca Verboschi, Daniela Domanico, Serena Fragiotta and Leopoldo Spadea

Background: To evaluate visual recovery after rehabilitation with microperimetric biofeedback in patients submitted to surgery for retinal detachment. Methods: We have randomly divided 44 eyes of 44 patients after surgery for retinal detachment into two group: group A, 23 eyes, submitted to biofeedback training with microperimetry MP-1, 10 training sessions, once a week, ten minutes for each eye; group B (control group), 21 eyes, treated with common care strategy. We have compared best correct visual acuity (BCVA) of two groups at baseline, 6, 12 and 18 weeks with Student’s t test. Results: At baseline the mean BCVA was 0.6 ± 0.43 logMAR in group A and 0.66 ± 0.67 logMAR in group B (p=0.74). At 6 weeks after training the mean BCVA of group A was 0.27 ± 0.29 logMAR significantly better (p=0.02) than group B (0.67 ± 0.67 logMAR). At 12 weeks the mean BCVA was 0.18 ± 0.25 logMAR in group A better than the control group in which the mean BCVA was 0.60 ± 0.66 logMAR (p=0.01). At 18 weeks visual performances were still better in biofeedback group than in group B (p=0.01) in which the mean BCVA was 0.58 ± 0.68 logMAR. Conclusions: Microperimetric biofeedback allowed a better and faster visual recovery after surgery for retinal detachment than normal condition.

Top