உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Effectiveness of Semantic Encoding Strategy Training after Traumatic Brain Injury is Correlated with Frontal Brain Activation Change

Rebecca J Lepping, William M Brooks, Brenda A Kirchhoff, Laura E Martin, Monica Kurylo, Linda Ladesich, Jo Ann Lierman RN, George Varghese and Cary R Savage

Background: Traumatic Brain Injury (TBI) is frequently associated with chronic, treatment-resistant memory problems, and is one of the leading causes of disability in otherwise healthy adults. Cognitive rehabilitation therapies are used with the goal of improving memory functioning; however, not all patients benefit. Prefrontal cortex (PFC) is critical for employing effective memory strategies. We hypothesized that memory improvement after a brief cognitive intervention would be associated with increases in PFC activation during a memory task.

Methods: The current study used behavioral analyses and functional magnetic resonance imaging (fMRI) to examine the effects of two days of intensive semantic encoding strategy training on memory performance and brain activation patterns in patients in the post-acute stage of TBI. fMRI data were collected before and after training while participants learned word lists.

Results: Post-training vs. pre-training changes in total recall and semantic clustering during recall were positively correlated with post-training vs. pre-training changes in neural activation in PFC.

Conclusions: These results suggest that variability in treatment response to cognitive training after TBI may be due in part to variability in PFC function, and that some survivors of TBIs may benefit from treatments specifically targeting the PFC.

Top