உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

சுருக்கம்

Effect of Interleukin-2 Treatment Combined with Magnetic Fluid Hyperthermia on Lewis Lung Cancer-Bearing Mice

Runlei Hu, Xianfu Ke, Hong Jiang, Shenglin Ma, Hu Li, Guoqing Wang, Dongshan Wei and Wei Wang

Objective: The study aimed to investigate the therapeutic effect of interleukin-2 (IL-2) treatment combined with magnetic fluid hyperthermia (MFH) on Lewis lung cancer-bearing mice. Materials and Methods: Magnetic fluids were prepared in vitro and directly injected into the tumors in the mice, which were subjected to an alternating magnetic field. The temperature in the tumor reached 43°C and was maintained by controlling the strength of magnetic field for 30 minutes. Twenty-four hours later, IL-2 was injected directly into the tumors. Mice were divided into four groups: group I (control), group II (MFH), group III (IL-2), and group IV (IL-2+MFH). Results: The tumor grew gradually in group II and group IV (both P<0.05) compared to the control group. Histological analysis showed that the tumor cells underwent apoptosis and necrosis. Immunohistochemistry results demonstrated that heat shock protein 70 (HSP70) and CD8-positive T cells were strongly expressed. Conclusion: The results have provided evidence that IL-2 treatment combined with MFH could improve the therapeutic effect on lung cancer-bearing mice.

Top