ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0974-276X

சுருக்கம்

Developing Prospects of Microarray Proteomics

Pin Huang, Ting Zhang and Weiguo Huang

“Proteomics” can be defined as a field of research studying proteins in terms of their function, expression, structure, modification and their interaction in physiological and in pathological states. It is not only a powerful research tools for the proteomics, but also a new means of early diagnosis, prognosis and treatment evaluation in the clinical application. Protein microarray technology possesses some of the greatest potential for providing direct information on protein function and potential drug targets. In the near future, protein chips may allow construction of complete relational databases for metabolic and signal transduction pathways. For example, functional protein microarrays are ideal tools suited for the mapping of biological pathways. The principle, classification, preparation, application, advantages, disadvantages and development prospects of the Microarray Proteomics are introduced. Protein microarray technology possesses some of the greatest potential for providing direct information on protein function and potential drug targets. We strongly believe that functional protein microarrays will soon become an indispensible and invaluable tool in proteomics research and systems biology.

Top