தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்

தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8731

சுருக்கம்

COVID-19 and its Different Phases of Treatments

Harpal Mangat

Coronaviruses were initially discovered in 1964 by June Almeida in Glasgow. In order to comprehend how a disease manifests we have to understand the anatomy, physiology, and pharmacology of the body as well as the modus operandi of the pathogen. COVID targets the ACE-2 receptor of the body and like other similar viruses e.g. Middle East Respiratory Syndrome virus (MERS). COVID-19 is a biphasic condition if left unchecked results in embolism. The first step is a viremic phase which lasts 7 days-10 days where a four-phase approach can bring the viral load down. The second step is a host mediated reaction with a cytokine storm and thrombosis which requires medications from the first step along with high dosage steroids and additional medications to stop the cytokine storm and thrombosis. COVID has killed over a million people in the US, the fauci approach of stay at home for 2 weeks and return to your physician if there is a problem loses the valuable opportunity of stopping the progression of this condition in the viremic phase. We have to stop living in fear, be bold and move forward.

Top