மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்

மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை சிறுநீரகவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9857

சுருக்கம்

Correlation of Serum Prostate Specific Antigen (PSA) with Incidentally Detected Prostatic Cancer in Patients Undergoing TURP for Clinically Benign Prostatomegaly: A Single Centre Study

Manjul Kumar*, Malik Ahmad Suhail, Sajad Ahmad Para, Mohammad Saleem Wani, Arif Hamid Bhat, Sajad Ahmad Malik, Shashank Singh, Faiz Manzar Ansari

Objective: The aim of this study is to estimate the incidence of prostatic cancer in patients undergoing transurethral resection of prostate for clinically benign prostatomegaly and its correlation with serum PSA.

Materials and Methods: It is retrospective observational study. All the patients with symptomatic prostatomegaly undergoing transurethral resection of prostate from Dec 2017 to Jan 2022 were included in this study.

Results: A total of 141 patients who underwent transurethral resection of prostate were included in this study. The average age of patients was 64.07 ± 7.58 years. Mean symptom score was 20.71 ± 3.54. 123 patients (87.23%) presented with acute retention of urine with failed catheter free trial. 24 patients (17.02%) had PSA value between 4-10 ng/ml while as 117 patients (82.98%) of the study population had PSA between 0-4 ng/ml. The mean PSA value was 3.66 ± 2.68ng/ml and the mean PSA density was 0.653±0.054. Only 3 (2.13%) had adenocarcinoma of prostate detected on histopathological examination of TURP chips. Out of 3 patients diagnosed as carcinoma prostate, 1 had gleasons grade 6 and 2 had gleasons grade 7.

Conclusion: Incidental detection of Ca Prostate in patients undergoing TURP for clinically benign prostatomegaly is low and was found to be 2.13 % in our study. Our study also provides evidence that PSA>4 ng/ml (Range 4-10 ng/ ml) is a risk factor for occult prostate cancer and suggests screening in these patients.

Top