உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

சுருக்கம்

Correlation of Altered Lipid Profile, Uric Acid and Fasting Plasma Glucose Levels in Females with Hypothyroidism

Koley Satyajit and Sur Arindam

Introduction: Hypothyroidism is a common endocrinal disorder in which thyroid gland does not produce enough thyroid hormones. The disease mainly occurs in female and its prevalence rises with age. Hypothyroidism may be the underlying cause of dyslipidemia and alteration of plasma glucose levels as thyroid hormones plays a key role in lipid and carbohydrate metabolism. It also helps in the growth and development of kidney; hence hypothyroidism may alter the uric acid level in serum due to altered secretion of uric acid at renal tubules.

Aims and Objectives: To evaluate if there is any significant correlation between lipid parameters, uric acid, fasting plasma glucose with thyroid parameters in female.

Methodology: We included 35 cases and 35 controls (Aged between 20-45 years) and estimated their serum TSH, FT4 by ELISA method and total cholesterol, triglycerides, LDL-c, HDL-c, VLDL-c, uric acid and fasting plasma glucose levels by chemical methods using random access auto-analyzer.

Results: Results showing positive and negative correlation of TSH and FT4 with TC, TG, LDL-C and VLDL-C in cases compared to controls, whereas, HDL-C, UA and FPG didn’t show any positive/negative correlation with hypothyroid parameters in either cases or controls.

Conclusion: Hypothyroid status is associated with dyslipidemia. So, earlier biological screening for lipid profile can be done in those patients.

Top