உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

சுருக்கம்

Correlation of Absolute Eosinophil Count (AEC) and Body Mass Index (BMI) of MBBS Students in an Indian Scenario

Mahapatra AK, Panigrahi R and Pattnaik JR

Background: Obesity is a fastest growing problem attaining epidemiological proportion worldwide. It is associated with an increased risk of premature death due to many allergic diseases. The present study is attempted to find any correlation between Absolute eosinophil count and body mass index (BMI).

Methods: The Study was conducted at the Dept. of physiology, Hi-Tech Medical College, Bhubaneswar, Odisha during the year: 2015-2016. Total no of persons subjected to the study was 50. All subjects were MBBS students in the age group of 18-25 years old of both the sexes. Study group has BMI>25 and control has BMI<25. Their Absolute eosinophil count (AEC) was done by using Pilot’s solution.

Results: Mean Absolute eosinophil count in male study group is 360 with a standard deviation of 85.95 and in control group it is 296 ± 26.50 and it is statistically highly significant. Mean absolute eosinophil count in female study group is 408.33 ± 62.42 and in control group it is 295 ± 36.74 which is highly significant.

Conclusion: In our study we have found significantly high absolute eosinophil count in study group having body mass index>25 and this is highly significant in female study group.

Top