ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Comparison of Platelet CD Markers between Normal Individuals and Untreated Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Muhammad Saboor, Moinuddin Moinuddin and Samina Ilyas

Objective: Micro and macro vascular complications are associated with diabetes mellitus. Purpose of this study was to evaluate and compare the platelet CD markers between normal individuals and untreated patients with type 2 diabetes mellitus using flow cytometry.
Methods: A total of 107 individuals [32 normal and 75 diabetics] were recruited in this study. Complete blood counts, random and fasting blood sugar, hemoglobin A1c, lipid profile and platelets flow cytometry were determined of all blood samples.
Results: In normal individuals and in patients with untreated type 2 diabetes mellitus, comparison of platelet markers CD41 and CD61 at rest and after activation with ADP did not show any statistical difference in their mean % fluorescence positivity. Number of CD63 and CD62p positive platelets increased with a p value of 0.001 in normal individuals and in patients with untreated type 2 diabetes after activation with ADP compared with their resting states.
Conclusion: Upon platelet activation with ADP, positivity of CD63 and CD62p was increased in normal individuals. CD63 and CD62p positivity was also increased in patients platelets after activation with ADP. Increase in the mean % positivity of CD63 and CD62p was however more in diabetics as compared with normal individuals.

Top