உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Comparison of in vivo Kinematics in Primary Medial Osteoarthritic and ACL Deficient Knees during a Leg Press

Kei Yoneta, Takeshi Miyaji, Akihiro Yonekura, Takashi Miyamoto, Kenichi Kidera, Hiroyuki Shindo, Scott A Banks, Kenji Hoshi and Kazuyoshi Gamada

Background: Primary knee osteoarthritis (OA) is a progressive and disabling disorder affecting up to 13% of individuals aged 65 years and older. Anterior cruciate ligament deficiency (ACLD) is known to be a major precursor of early development of degenerative changes in the knee. There is a possibility of becoming a help of the disease process clarification of knee OA appearance of disease by investigating the relativity of knee OA and ACLD.

Methods: Fifteen OA, 9 ACLD, and 9 uninvolved knees were enrolled. In vivo knee kinematics was obtained using a 3D-to-2D registration technique utilizing CT-based bone models and lateral fluoroscopy during a leg press activity.

Results: The OA knees were in greater external rotation than the uninvolved and ACLD knees, while there were no differences between the uninvolved and ACLD knees. Reduced screw home motion was observed in OA knees. Knee kinematics in the earlier stages of knee OA appeared to change at mid flexion angles, while in the later stages at all flexion angles.

Conclusions: The OA knees showed grater abnormal kinematics as compared than the ACLD at small load of a leg press device. Level of Evidence: Prognostic Level III.

Top