ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

சுருக்கம்

Comparative Study on Separation of Proteins from Whey Waste by Solvent Sublation in Batch and Continuous Mode

Samadrita Saha, Nasim Sepay, Pranjal Das, Sarmisttha Kundu, Milan Kumar Maiti and Goutam Mukhopadhyay

The work is based on investigation on the separation of proteins from whey waste collected from local confectionery. Separation phenomenon involves solvent sublation technique both in batch and continuous mode. The objective of this work was to make a comparative study of afore mentioned batch and continuous method. The effect of pH, initial feed, concentration of feed, nitrogen gas flow rate, surfactant concentration, ionic strength, concentration of organic solvent and temperature were investigated in details. The amount of protein recovered in single continuous mode after 5 hr was 3644 mg, %Rp (90%), total volume (8100 ml), effective concentration (49.5 mcg/ml). The VFR 14 cc/min, %Rp was nearly 1.3 times more in continuous solvent sublation technique in comparison to the batch mode at optimum pH and GFR.

Top