உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

சுருக்கம்

Coexistence of Systemic Lupus Erythematosus and Inflammatory Bowel Disease

Toru Shizuma

The coexistence of systemic lupus erythematosus (SLE) and inflammatory bowel disease (IBD) is rare. This report reviews the English and Japanese literature covering the reported cases of concomitant SLE and IBD. We identified 17 cases of concomitant SLE and Crohn’s disease (CD) and 13 cases of concomitant SLE and ulcerative colitis (UC). We observed that many patients (19/28) developed SLE before IBD. Furthermore, SLE was almost never active at presentation of IBD, and flares of SLE were uncommon after IBD development.

Top