ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0974-276X

சுருக்கம்

Characterization of the Venom Proteome for the Wandering Spider, Ctenus hibernalis (Aranea: Ctenidae)

Jeffrey Cole, Patrick A Buszka, James A Mobley and Robert A Hataway

Spider venom is a rich multicomponent mixture of neurotoxic polypeptides. The venom of a small percentage of the currently classified spiders has been categorized. In order to determine what venom proteins are expressed in our species, the wandering spider Ctenus hibernalis, we constructed a comprehensive proteome derived from a crude venom extract using a GeLC approach that required a one dimensional denatured gel electrophoresis separation combined with enzymatic digestion of the entire lane cut into many molecular weight fractions followed by LC-ESI-MS2. In this way, we identified 1,182 proteins with >99% confidence that closely matched sequences derived from the combined genomes taken from several similar species of spiders. Our results suggest that the venom proteins of C. hibernalis contain several proteins with conserved sequences similar to other species. Going forward, with next generation sequencing (NSG), combined with extended annotations will be used to construct a more complete genoproteomic database. Therefore, it is expected that with further studies like this, there will be a continued and growing understand of the genoproteomic makeup of the venom for many species derived from insects, plants, and animals. We believe that as a whole these approaches will lead to a much better understanding of the biology behind venoms of all types, as well as ways to treat exposed patients while also expanding upon and taking advantage of the various positive sides of venomous toxins.

Top