மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9880

சுருக்கம்

Changes in Electrocardiogram after Intramuscular Injection of Graphene using Salt-Intercalation Exfoliation

Chur Chin

Remarkable electrocardiogram changes were observed to evaluate the liquid chemical exfoliation effects of the three- dimensional structure of graphene using sodium chloride with potassium chloride solution. This study found that a solution of sodium chloride and potassium chloride could be a strong candidate as a thrombolytic agent acting against foreign graphene oxides in the blood of patients with or without the intramuscular injection of graphene.

Top