மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9880

சுருக்கம்

Cardiomyopathies Present Treatments and Future Possibilities

Heinrich Taegtmeyer

Cardiomyopathies are an important think about cardiology with important progress in genetics, medical treatment and treatment with devices. Ablation so as to treat various sorts of arrhythmias plays a more and more increased role

Top