மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

சுருக்கம்

Brief Note on Principles of Affinity Chromatography

Michel Tang

Affinity chromatography is a technique that is essentially dependent on the interaction between the purified molecule and the solid phase that allows the separation of contaminants. Lectins are carbohydrate-binding proteins that can be purified by affinity chromatography. Also, the presence of several molecular lectin forms in the preparation can be isolated. Immobilized lectins are useful in purifying affinity proteins. Immunoaffinity chromatography immobilises an antibody or antigen on a support to purify the protein from which the antibody was produced.

Top