ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9455

சுருக்கம்

Brief Note on Hearing Aid

Sebastian Peter

An amplifier is a gadget intended to work on hearing by making sound discernible to an individual with hearing misfortune. Portable hearing assistants are named clinical gadgets in many nations, and directed by the particular guidelines. Little sound intensifiers, for example, PSAPs or other plain strong building up frameworks can't be sold as "portable amplifiers".

Top