ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1266

சுருக்கம்

BREAST CANCER REHABILITATION SERVICES IN SOUTH AFRICA AND SURVIVOR EXPERIENCE OF THESE SERVICES IN TWO DEDICATED CANCER UNITS

Portia Mamonyowe Motsoeneng, Anita Beutel, Theresa Burgess, Niri Naidoo, Annemie Stewart, Delva Shamley

Objectives: The aim of this study was to assess current South African upper limb rehabilitation service provision, and perspectives of these from health professionals and breast cancer survivors.

Methods: A sequential explanatory mixed-methods design informed this study. Service provision was evaluated via an online survey questionnaire completed by health practitioners working in public and private breast cancer units. Focus groups were conducted with both public health practitioners providing the services and breast cancer survivors accessing the services.

Results: This study has revealed a dearth of rehabilitation services for breast cancer survivors in the public health sector of South Africa. Data reveal an overstretched, understaffed and poorly trained public health sector, unable to deliver adequate upper limb services to breast cancer survivors. Focus group data suggests that this is due to financial austerity rather than poor recognition of the need. Limited patient education is driving poor upper limb outcomes and barriers to change in exercise behaviour.

Conclusion: Current South African upper limb rehabilitation services do not cater for the needs of breast cancer survivors, leading to poor health outcomes.

Clinical Implication: This study highlights the importance of early education and exercise intervention pre and post breast cancer treatment to limit the development of breast cancer related upper limb pain and disorders.

Top