உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

சுருக்கம்

Benign Cholestatic Jaundice after Surgical Treatment of Pyonephrosis: A Rare Presentation

Moeen AM, Moeen SM, Moeen SM, Thabet AF and Mohareb DA

Postoperative cholestatic jaundice may occur immediately after surgical treatment of pyonephrosis, but it is a rare condition. Convalescence is the role with no specific treatment. Herein, we report the occurrence of postoperative cholestatic jaundice in a thirty years old female patient after subcapsular nephrectomy for pyonephrosis.

Top