குழந்தை மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள்

குழந்தை மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2385-4529

சுருக்கம்

Awards Announcement for International Congress on Clinical Pediatrics and Pediatric Cardiology 2020

Michaela Bercovitch

From the successful completion of several International conferences in the field of Pediatrics and Cardiology the Longdom group is glad to include another international conference in the series. The conference is tilted as “International Congress on Clinical Pediatrics and Pediatric Cardiology 2020” the conference will be held on July 20-21, 2020 at London, UK.

Top