பயோமெடிக்கல் டேட்டா மைனிங்கின் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல்

பயோமெடிக்கல் டேட்டா மைனிங்கின் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-4924

சுருக்கம்

Automatic reduction of the global and personal data overload

Erwin E Sniedzins

Educators, students, employers and employees are inundated with big data; they are seeking relief. AI provides the bridge between big data and personalized data using Natural Language Processing (NLP) and Genetic Algorithm Neural Networks (GANN). Artificial Intelligence is the theory and development of computer systems able to perform tasks that normally require human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making and translation between languages. AI is transforming humanity’s cerebral evolution as a replacement of repetitive habitual motions and thoughts. In its evolutionary process humans developed their primary biological interfaces to interpret the data that they were receiving through their five senses, seeing, hearing, smelling, touching and tasting. In 1991 the World Wide Web (www.) was born and sensory assimilation of data felt the first angst of a new medium. 26 years later, more than 3.4 Exabyte of data is generated every day. This is comparable to a stack of CDs - from Earth to the Moon and back-each day. This onslaught of data is causing people a great deal of anxiety, stress and frustration. To overcome the pressure of knowledge acquisition, people should learn to handle big data and turn it into their personalized data.

Top