மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவ இதழ்

மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவ இதழ்
திறந்த அணுகல்

சுருக்கம்

Assessment Fasting Blood Glucose, Serum Electrolyte, RFT and Lipid Profile among Hypertensive Patients at Wolaita Sodo University Hospital, SNNPR, Ethiopia

Berhanu Haile*, Mistire Wolde, Tatek Gebregziabiher

Background: Hypertension increases the risk of morbidity and mortality and has negative consequences on the cognitive and physical fitness of productivity in adults. Our aim was to assess fasting blood glucose, serum electrolyte, albumin, creatinine, urea, and lipid profile among hypertensive patients at wolaita sodo university hospital.

Methods: A comparative cross-sectional study was conducted from December 2019 to February 2020.The Data were analyzed by using Epi data version 3.1 and SPSS version 21.0 software (IBM Corporation, USA). P-value<0.05 was considered to be significant at 95% confidence level.

Results: Out of 78 cases and 78 controls matched age and gender were involved. The mean age of hypertensive and control study groups were 50 ± 10.0 and 51 ± 11.3 years respectively. The mean ± SD of fasting blood glucose, total cholesterol, LDL-C, TG, and RFT were significantly increased while serum sodium, calcium, albumin, and HDL- Cholesterol significantly decreased in hypertensive and serum potassium was no statistical significance among case and control groups.

Conclusion: In present study, we observed that the hypertensive group was at risk for developing biochemical alteration in lipid profile, electrolytes, RFT, FBG and albumin test parameters over increased period of time.

Top