ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Antiphospholipid Syndrome: Signs, Symptoms, Diagnosis and Treatment

Riana Fedler

Anti-phospholipid disorder, or anti-phospholipid counter acting agent condition (APS or APLS), is an immune system, hypercoagulable state brought about by anti-phospholipid antibodies. APS incites blood clumps (apoplexy) in the two corridors and veins just as pregnancy-related entanglements like unsuccessful labour, stillbirth, preterm conveyance, and extreme toxaemia.

Top