தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்

தொற்று நோய்கள் & தடுப்பு மருத்துவத்தின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8731

சுருக்கம்

Antibiotic Susceptibility Patterns of Salmonella Sp. Isolated From Cattle Dungs and Slaughter Slabs, Ile-Ife, Osun State

J. Omololu-Aso, D. Adekunle, O. O. Omololu-Aso, O. Adesunloro Azeez K

Introduction: Bacteria of the genus Salmonella are significant food safety concern in many parts of the world, especially in developing countries like Nigeria.

Materials and methods: A total of Sixty-seven (67) samples were obtained from different abattoirs in all the four local government Areas in Ile-Ife. Samples collected from the different abattoirs include; slaughter slab and swab of freshly killed cow dung, with the aim of isolating and determining Salmonella species. The samples were transported into the microbiological laboratory and isolated according to conventional, cultural and serological methods, alongside further biochemical test was also carried out.

Result: Out of the 67 samples, 21 were positive for Salmonella. The antibiotic susceptibility pattern of theisolates was subjected to 7 routinely prescribed antibiotics namely; chloramphenicol, ciprofloxacin, amoxicillin, Augmentin, gentamycin, pefloxacin, streptomycin.

Conclusion: This study confirms the presence of multi-drug resistant Salmonella species in cattle dung and slaughter slab at the abattoirs in Ile-Ife, Osun state Nigeria. Proper hygiene methods should be encouraged in the study area. To prevent cross infection between the meat vendors and the consumers.

Top