ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

An Overview on Hematuria its Types and Diagnosis

Lovely Gautam

Hematuria or haematuria is characterized as the presence of blood or red platelets in the urine. Hematuria or haematuria is characterized as the presence of blood or red platelets in the pee. At the point when hematuria is identified, directing a careful history, actual assessment and further assessment (e.g; envisioning, cystoscopy) of the urinary parcel helps deciding the hidden reason and delineating patients into high and generally safe.

Top